Youth Editorial Board

Youth Editorial Board  (2022.6--2024.6)

Qing Ai (艾清), Beijing Normal University, China, E-mail: aiqing@bnu.edu.cn

Heng-Chang Bi (毕恒昌), East China Normal University, China, E-mail: hcbi@cee.ecnu.edu.cn

Ming-Xing Chen (陈明星), Hunan Normal University, China, E-mail: mxchen@hunnu.edu.cn

Qi-Bo Chen (陈启博), East China Normal University, China, E-mail: qbchen@phy.ecnu.edu.cn

Xiao-Long Chen (陈晓龙), Southern University of Science and Technology, China, E-mail: chenxl@sustech.edu.cn

Tong-Guang Cheng (成瞳光), Beihang University, China, E-mail: tongguang@buaa.edu.cn

Yan-Xia Cui (崔艳霞), Taiyuan University of Technology, China, E-mail: yanxiacui@gmail.com

Shi-Qian Ding (丁世谦), Tsinghua University, China, E-mail: dingshq@mail.tsinghua.edu.cn

Juan Du (杜鹃), Shanghai Institute of Optical Mechanics, China, E-mail: dujuan@mail.siom.ac.cn

Yong-De Fang (方永得), Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: fangyd@impcas.ac.cn

Xiao-Ting Fu (符晓婷), Nanjing Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: xiaoting.fu@pku.edu.cn

Bo Fu (付博), Beihang University, China, E-mail: fubo10@buaa.edu.cn

Fang-Liang Gao (高芳亮), South China Normal University, China, E-mail: gaofl@m.scnu.edu.cn

Bei-Dou Guo (郭北斗), National Center for Nanoscience and Technology, China, E-mail: guobd@nanoctr.cn

Shao-Cong Hou (侯绍聪), Wuhan University, China, E-mail: sc.hou@whu.edu.cn

Run Hu (胡润), Huazhong University of Science and Technology, China, E-mail: hurun@hust.edu.cn

Yi Hu (胡毅), Nankai University, China, E-mail: yihu@nankai.edu.cn

Yong Hu (胡勇), Northeastern University, China, E-mail: huyong@mail.neu.edu.cn

He-Liang Huang (黄合良), Henan Key Laboratory of Quantum Information and Quantum Cryptography, China, E-mail: quanhhl@ustc.edu.cn

Hua-Qing Huang (黄华卿), Peking University, China, E-mail: huanghq07@pku.edu.cn

Tian Jiang (江天), National University of Defense Technology, China, E-mail: tjiang@nudt.edu.cn

Rui-Bo Jin (金锐博), Wuhan Institute of Technology, China, E-mail: jrbqyj@gmail.com

Zhi-Wen Jin (靳志文), Lanzhou University, China, E-mail: jinzw@lzu.edu.cn

Lin Ju (鞠林), Anyang Normal University, China, E-mail: julin@aynu.edu.cn

Xian-Wei Kang (康现伟), Beijing Normal University, China, E-mail: xwkang@bnu.edu.cn

Feng Li (李锋), Beijing Institute of Technology, China, E-mail: phlifeng@bit.edu.cn

Feng Li (李峰), Xi’an Jiao Tong University, China, E-mail: felix831204@xjtu.edu.cn

Gui-Xin Li (李贵新), Southern University of Science and Technology, China, E-mail: ligx@sustech.edu.cn

Hai-Zeng Li (李海增), Shandong University, China, E-mail: haizeng@sdu.edu.cn

Hao Li, Tohoku University, Japan,E-mail: li.hao.b8@tohoku.ac.jp

Jenny Hiu Ching Lee, The University of Hong Kong, China, E-mail: jleehc@hku.hk

Xing Li (李星), Zhengzhou University, China, E-mail: xingli@zzu.edu.cn

Zi-Wei Li (李梓维), Hunan University, China, E-mail: ziwei_li@hnu.edu.cn

Cheng Lian (练成), East China University of Science and Technology, China, E-mail: liancheng@ecust.edu.cn

Jian Liang (梁剑), South China Normal University, China, E-mail: jianliang@scnu.edu.cn

Hao-Liang Liu (刘郝亮), Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China, E-mail: liuhaoliang@hit.edu.cn

Xin-Feng Liu (刘新风), National Center for Nanoscience and Technology, China, E-mail: liuxf@nanoctr.cn

Yong-Chun Liu (刘永椿), Tsinghua University, China, E-mail:  ycliu@tsinghua.edu.cn

Xin Luo (罗鑫), Sun Yat-sen University, China, E-mail: luox77@mail.sysu.edu.cn

Bing-Nan Lv (吕炳楠), China Academy of Engineering Physics, China, E-mail: bnlv@gscaep.ac.cn

Ruguang Ma (马汝广), Suzhou University of Science and Technology, China, E-mail: ruguangma@usts.edu.cn

Dong Mao (毛东), Northwestern Polytechnical University, China, E-mail: maodong@nwpu.edu.cn

Run-Wei Mo (莫润伟), East China University of Science and Technology, China, E-mail: rwmo@ecust.edu.cn

Fei Qin (秦飞), Jinan University, China, E-mail: qinfei@jnu.edu.cn

Meng -Xin Ren (任梦昕), Nankai University, China, E-mail: ren_mengxin@nankai.edu.cn

Xi-Feng Ren (任希锋), University of Science and Technology of China, China, E-mail: renxf@ustc.edu.cn

Hong-Zhi Shen (沈宏志), Northeast Normal University, China, E-mail: shenhz458@nenu.edu.cn

Xian-Lei Sheng (胜献雷), Beihang University, China, E-mail: xlsheng@buaa.edu.cn

Jun Su (苏俊), Beijing Normal University, China, E-mail: sujun@bnu.edu.cn

Rui Su (苏锐), Nanyang Technological Institute, Singapore, E-mail: surui@ntu.edu.sg

Bao-Hua Sun (孙保华), Beihang University, China, E-mail: bhsun@buaa.edu.cn

Bao-Yuan Sun (孙保元), Lanzhou University, China, E-mail: sunby@lzu.edu.cn

Dong Sun (孙栋), Peking University, China, E-mail: sundong@pku.edu.cn

Cheng Tang (唐程), Queensland University of Technology, Australia, E-mail: c21.tang@qut.edu.au

Jian Tang (唐健), Sun Yat-sen University, China, E-mail: tangjian5@mail.sysu.edu.cn

Lian-Ming Tong (童廉明), Peking University, China, E-mail: tonglm@pku.edu.cn 

Bing Wang (王兵), Huazhong University of Science and Technology, China, E-mail: wangbing@hust.edu.cn

Chen Wang (王琛), Tsinghua University, China, E-mail: chenwang0101@tsinghua.edu.cn

Cong Wang (王聪), Beijing University of Chemical Technology, China, E-mail: wangcongphysics@mail.buct.edu.cn

Jian-Wei Wang (王剑威), Peking University, China, E-mail: jianwei.wang@pku.edu.cn

Guang Wang (王广), National University of Defense Technology, China, E-mail: wangguang@nudt.edu.cn

Jie-Ci Wang (王接词), Hunan Normal University, China, E-mail: jcwang@hunnu.edu.cn

Li-Le Wang (王力乐), Peking University, China, E-mail: lilew@pku.edu.cn

Lin Wang (王琳), Nanjing Tech University, China, E-mail: iamlwang@njtech.edu.cn

Feng-Cheng Wu (吴冯成), Wuhan Uiniversity, China, E-mail: wufcheng@whu.edu.cn

Nai-Zhou Wang (王乃舟), Nanyang Technological University, Singapore, E-mail: naizhouwang@hotmail.com

Xiao-Ping Wang (王小平), Beihang University, China, E-mail: hcwangxiaoping@buaa.edu.cn

Yan Wang (王燕), Hefei University of Technology, China, E-mail: 2022800032@hfut.edu.cn

Yi Wang (王译), Dalian University of Technology, China, E-mail: yiwang@dlut.edu.cn

Jia-Jun Wu (吴佳俊), University of Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: wujiajun@ucas.ac.cn

Xing Xing (邢星), Shenzhen Research Institute of Northwestern Polytechnical University, China, E-mail: xingxing@nwpu.edu.cn

Xiao-Zhi Xu (徐小志), South China Normal University, China, E-mail: xiaozhixu@scnu.edu.cn

Zheng-Yuan Xue (薛正远), South China Normal University, China, E-mail: zyxue83@163.com

Jia-Xu Yan (闫家旭), Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: yanjiaxu@ciomp.ac.cn

Bo Yan (颜波), Zhejiang University, China, E-mail: yanbohang@zju.edu.cn

Lu-Yi Yang (杨鲁懿), Tsinghua University, China, E-mail: luyi-yang@mail.tsinghua.edu.cn

Xiao-Fei Yang (杨晓菲), Peking University, China, E-mail: xiaofei.yang@pku.edu.cn

De-Liang Yao (姚德良), Hunan University, China, E-mail: yaodeliang@hnu.edu.cn

Peng Ye (叶鹏), Sun Yat-sen University, China, E-mail: yepeng5@mail.sysu.edu.cn

Hua-Lei Yin (尹华磊), Nanjing University, China, E-mail: hlyin@nju.edu.cn

Zhang-Qi Yin (尹璋琦), Beijing Institute of Technology, China, E-mail: zqyin@bit.edu.cn

Tao Ying (应涛), Harbin Institute of Technology, China, E-mail: taoying86@hit.edu.cn

Zheng-Yun You (尤郑昀), Sun Yat-sen University, China, E-mail: youzhy5@mail.sysu.edu.cn

Hua-Kang Yu (虞华康), South China University of Technology, China, E-mail: hkyu@scut.edu.cn

Shuo-Guo Yuan (袁硕果), China University of Geosciences (Wuhan) , China, E-mail: yuanshuoguo@cug.edu.cn

Hai-Fei Zhan (占海飞), Zhejiang University, China, E-mail: zhan_haifei@zju.edu.cn

Jun Zhang (张俊), Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: zhangjwill@semi.ac.cn

Qing Zhang (张青), Peking University, China, E-mail: q_zhang@pku.edu.cn

Shun-Ping Zhang (张顺平), Wuhan University, China, E-mail: spzhang@whu.edu.cn

Zhen Zhang (张振), Sun Yat-sen University, China, E-mail: zhangzh275@mail.sysu.edu.cn

Yun-Shan Zhao (赵云山), Nanjing Normal University, China, E-mail: phyzys@njnu.edu.cn

Xin-Xing Zhou (周新星), Hunan Normal University, China, E-mail: xinxingzhou@hunnu.edu.cn

Xing Zhou (周兴), Huazhong University of Science and Technology, China, E-mail: zhoux0903@hust.edu.cn

Yue-Ming Zhou (周月明), Huazhong University of Science and Technology, China, E-mail: zhouymhust@hust.edu.cn

Chao Zhu (朱超), Southeast University, China, E-mail: phczhu@seu.edu.cn

Hai-Ming Zhu (朱海明), Zhejiang University, China, E-mail: hmzhu@zju.edu.cn

Lai-Pan Zhu (朱来攀), Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences, China, E-mail: zhulaipan@binn.cas.cn

Rui-Lin Zhu (朱瑞林), Nanjing Normal University, China, E-mail: rlzhu@njnu.edu.cn

Pubdate: 2022-05-24    Viewed: 3579