Acknowledgement

Acknowledgement to Reviewers 2022
 Frontiers of Optoelectronics (FOE) wishes to thank our reviewers who have generously contributed their time and efforts in 2022. Their careful analysis and professional recommendations have greatly enhanced the value of these manuscripts and the quality of our journal.
Alhichri, Haikel Li, Feng Wan, Wenjie
Ata, Yalcin Li, Hua Wang, Chinhua
Balogun, M. -Sadeeq (Jie Tang) Li, Jia Wang, D. N.
Buratti, Cinzia Li, Lina Wang, Weiqiang
Cao, De-Zhong Li, Miaofeng Wei, Lei
Celebrano, Michele Li, Tao Wu, Chensheng
Chen, Ben Li, Wei Wu, Jiang
Christol, Philippe Li, Xin Wu, Jie Yun
Chueh, Chu-Chen Li, Xinming Xiao, Yun-Feng
Cui, Shuang Lin, Yu-Sheng Xie, Zhong
Ding, Ran Liu, Hailong Xiong, Sixing
Dong, Chaoqun Liu, Xuqing Xu, Gang
Duan, Deyang Ma, Wenjing Xue, Jingjing
Duan, Lian Pan, Anlian Yang, Dengcai
Duan, Yuping Panayiotou, Tania Yao, Fang
Fang, Shaobo Pang, Jinbo Yao, Zhaoyang
Feng, Jing Popov, A. M. Yu, yuan
Gao, Lu Postnov, Dmitry Yu, Ze
Gao, Wei Raghuwanshi, Sanjeev Kumar Yuan, Jinhui
Gu, Yiying Shan, Liqun Yun, Binfeng
Guo, Enlai Shen, Liang Zhang, Fujun
Guo, Runda Shi, Leilei Zhang, Jiejun
Guo, Yunlong Shi, Zhifeng Zhang, Wenfu
Han, Xiuyou Song, Li Zhang, Yalin
He, Guangqiang Spyropoulou, Maria Zhang, Yong
Ho, Ghim Wei Stergiopoulos, Thomas Zhao, Shengmei
Hou, Chengyi Sun, Zhipei Zhao, Zhiyong
Hu, Wei Tamaki, Ryo Zheng, You-Xuan
Huang, Chaobo Tang, Chaojun Zheng, Zijian
Kochat, Vidya Tang, Jian-Xin Zhong, Yanfei
Li, Boyun Tian, Chunwei Zhou, Ming
Li, Dongyu Tseng, Ming Lun



Acknowledgement to Reviewers 2021
  Frontiers of Optoelectronics (FOE) wishes to thank our reviewers who have generously contributed their time and efforts in 2021. Their careful analysis and professional recommendations have greatly enhanced the value of these manuscripts and the quality of our journal.
Aeberhard, Urs Jie, Jiansheng Wang, Jiang
AL-Jawad, Selma M. H. K, Nakeeran Wang, Lai
Bai, Bing Kharenko, D. S. Wang, Wei-Min
Ballato, John Kong, Byeong Yong Wang, Weixing
Benedikovic, Daniel Laurynenka, Andrei Wang, Xingjun
Cao, Qiang Lee, Cheng-Chi Wang, Yingying
Cao, Yiping Li, Dehui Wang, Zhen
Castaneda, L. Li, Kaiwei Wang, Zhenghua
Caupin, Frederic Li, Qian  Wei, Lei
CHEN, Jie Li, Wei Wu, Dong
Chen, Lingyun Li, Xinming Wu, Xing-Long
Chen, Shui-xia Li, Yue Xia, Guang-Qiong
Chen, Yuntian Lin, Qianqian Xia, Hui
Cheng, Zhenzhou Liu, Guixiong XIAO, GAOBIAO
Chui, Siu-Tat Liu, Weiwei Xiao, Yun-Feng
Dabos, G. Liu, Zeyang Xiaohui, Li
Dai, Tingge Lu, Cuicui Xie, Guohua
Deng, Lei mai, yiyong Xie, Xiaoji
Di, Chong-an Mao, Dong Xiong, Sixing
Fan, Qingbin Minami, Tsuyoshi Xu, Gang
Fan, Yulong Mondal, S. Xu, Xinlong
Fang, Yun-tuan Nobukawa, Teruyoshi Xu, Yin
Farhat, Mohamed Pang, Jinbo Yan, Wei
FENG, Junbo Popov, A. M. Yang, Jinghui
Fu, Houqiang Qiu, Ciyuan Yang, Lvyun
Fujimura, Ryushi Qu, Yue Yang, Peihua
Gao, Dangli Rho, Junsuk Yao, Fang
Gao, Weilu Sabzi, Masoud Yi, Fei
guo, lianbo Shen, Yan Zhang, Chao
Gupta, D. N. Shi, Wei Zhang, Fan
Gutierrez-Fernandez, Edgar STEFANINI, Luca Zhang, Jianbing
He, Guangqiang Talara, Miezel Zhang, Ke
Hu, Bin Tamaki, Ryo Zhang, Lei
Hu, Long Tan, Hairen Zhang, Qingquan
Hu, Xiaoyong  Tang, Qingxin Zhang, Xiaojun
Huang, Feng Tian, Chunwei Zhang, Yaxun
Huang, Jiaqi Tian, Yonghui Zhao, Jingjing
Jia, Xiaoting Ting, Li Zhou, Tianfeng
Jia, Zhitai Tseng, Ming Lun Zhu, Liang
Jiang, Xunya Wan, Wenjie
Jiao, Lifang Wang, Dapeng



Acknowledgement to Reviewers 2020

  Frontiers of Optoelectronics (FOE) wishes to thank our reviewers who have generously contributed their time and efforts in 2020. Their careful analysis and professional recommendations have greatly enhanced the value of these manuscripts and the quality of our journal.

Abaza, Mohamed Dong, T. Kandada, Ajay Ram Srimath
Adam, Jean-Francois Dou, Hong-Xia Khatirkar, Rajesh
Afroozeh, Abdolkarim Dremin, Victor V. Kimball, Joseph
Ahmed, Kawsar Ehrmann, Andrea Kosareva, Olga G.
Anderson, John A. E. Fan, Yingwei Ku, Zhiliang
Arya, Sudhanshu Fan, Zheng Kuang, Cuifang
Ban, Dayan Fanchini, Giovanni Kumar, G. Ravindra
Basirico, Laura Feng, Wenlin Kundu, Iman
Beghi, Roberto Fung, Man-Keung Lawal, Abdullahi
Bo-Yen, Lin Gai, Shili Lee, Byoungho
Buryakov, A. M. Gan, Xuetao Lee, Dukhyung
Cao, J. C. Gao, Chun-Hong Lee, Tae-Woo
Chang, Yi Gao, Shan Shan Leonov, Stanislav O.
Chen, Ming Gao, Wei Li, Baojun
Chen, Sai Goryaynov, Sergey A. Li, Dehui
Chen, Shaoqiang Grazulevicius, Juozas V. li, duan
Cheng, Feng-Min Gric, Tatjana Li, Guanghai
Cheng, J. L. Gu, Jianqiang Li, Haisu
Cheng, Mengfan Hai, Mohammed Shafiqul Li, Wei
Chia-Hsun, Chen Han, Keli Li, Xiaolu
Choi, Jane Ru Hao, Xiang Li, Xin
Christodoulopoulos, Konstantinos Hatanaka, Koji Li, yaowen
Cong, Guangwei Hong, Wei Lian, Zhenggang
Craciun, M. F. Hu, Weisheng LIANG, Guangxing
Dai, Songyuan Hu, Zhishan Liang, Xiaojun
Dai, Tingge Huang, Feng liu, aiqun
Dai, Zhigao Huang, Jie Liu, Chengbo
DAS, BHAGWAN Huo, Pengcheng Liu, Di
Deganello, Davide Huszaník, Tomáš Liu, Jun-qi
Deng, Hu Ishak, Ismayuzri Bin Liu, Kaihui
Dharmavarapu, Raghu Islam, Md Saiful Liu, Wei-Tao
Dhasarathan, Vigneswaran Isoe, G. M. Liu, Xiaojun
Di Pietro, P. Jagtap, S. Liu, Xiaomin
Ding, Can Jahan, Sohely Liu, Yongjun
Ding, Fei Jarzabek, Bozena Liu, Zeyang
Dogru, Nuran Jindal, Neeru Liu, Zhengqi
Dong, Jianji Juodkazis, Saulius Long, Yi
Lu, Guangming Soavi, Giancarlo Xue, Ding-Jiang
Lu, Guo-Wei Song, Xiufeng Yang, Guanjun
Lupi, Stefano Soofi, Hadi Yang, Jianyi
Ma, Biwu Steiner, Rudolf Yang, Jinghui
Marine, Amouroux Su, Bo Yang, Shanglu
Marinova, Vera Sun, Wenfeng Yang, Shuqing
Matsunaga, Ryusuke Sun, Zhipei Yang, Xiaoquan
Min, Siyi Tai, Guoan Yang, Yang
Mistry, Ajay Tan, Hairen Yao, Haibo
Mo, Weiyang Tang, Jiang Yap, Y. L.
Moon, Inkyu Tao, Chao Yen, Ta-Jen
Ovseník, Ľuboš Tian, Yonghui Yeong, Wai Yee
Pan, Anlian Ting, Li Yu, Fei
Pan, Qikun Tognetti, L Yu, Junsheng
Pan, Xu Torke, Paul R. Yu, Ting
Panayiotou, Tania Tu, Yongguang Yuan, Libo
Pandey, Prabodh Kumar Vejdannik, Masoud Yuan, Qiangqiang
Pang, Yuanjie Wang, Fan Zang, Zhigang
Pappas, Christos Wang, Kai Zeng, Haibo
Paul, Bikash Wang, Lei Zhai, Tianrui
Pegard, Nicolas C. Wang, Liduo Zhang, Baitao
Pradhan, Asima Wang, Mingkui Zhang, Bai-Tao
Prajapati, Jitendra Wang, N. L. Zhang, Chao
Qian, Kemao Wang, Yuan zhang, han
Qiu, Meng Wang, Zhen Zhang, Jian
Qu, Yue Wei, Bin  Zhang, Jianbing
Rajan, Senthil Mani Wei, Zhou Zhang, Ke
Rakshit, J. K. Wu, Hong-Wei Zhang, xinhai
Ruini, C. Wu, Xinru Zhang, Yaxun
Sabzi, Masoud Xia, Zhiguo Zhang, Yuhai
Sahoo, Sumanta XIAO, GAOBIAO Zhao, Chujun
Saini, Than Singh Xiao, Si Zhao, Guo-Zhong
Shang, Wenting Xiao, Zewen Zhao, Ming
Shen, Li Xin, Hongbao Zhao, Tai-Fei
Shi, Wei Xing, Fangjian Zhao, Yongguang
Shi, Zhifeng Xu, Hui Zhu, Rui
Sievenpiper, Daniel F. Xu, Junli Zhu, Xiaonong
Singh, Ranjan Xu, Wen Zhu, Zhangming
Smrz, Martin Xu, Yadong Zou, Jim



Acknowledgement to Reviewers 2019

       Frontiers of Optoelectronics (FOE) wishes to thank our reviewers who have generously contributed their time and efforts. Their careful analysis and professional recommendations have greatly enhanced the value of these manuscripts and the quality of our journal.

Abbas, Ghasemi Chi, Feng Hou, Tingjun
Ahmadpour, Arash Chu, Tao Hu, Bin
Akinlami, Johnson O Couairon, Arnaud Hu, Weiwei
Alexeyev, C. N. Darmo, Juraj Hu, Xianfeng
Almasri, Mahmoud Deng, Yong Huang, Dexiu
An, Bowen Djordjevic, Ivan B Huang, Hao
Bao, Shuping Dong, Fengzhong Huang, Lirong
Bao, Shuying Dong, Jianji Huang, Meichun
Bazargani, Hamed Pishvai Dong, Xinyong Huang, Shihua
Bodnar, J L Dong, Yi Huang, Xingjiu
Bruncko, Jaroslav Fan, Yujie Huang, Yongzhen
Cao, J C Fan, Zhongchao Huo, Li
Cao, Xubo Fang, Zhen Huo, Yijie
Cao, Yiping Fei, Hongming Huo, Yujing
Chan, Calvin C K Feng, Lihui Jackson, J Bianca
Chang, Jun Feng, Shimeng Jasim, Ali Abdulhadi
Chang, S J Fukunaga, Kaori Jiang, Wenning
Charbon, Edoardo Gao, Chunqing Jin, Biao-Bing
Chen, Changhong Gao, Dapeng Jin, Chongjun
Chen, Changqing Gao, Dingshan Jing, Hongwei
Chen, Chin H Gao, Huazhong Kang, Zhenhui
Chen, Dayan Gao, Weiwei Katayama, Ryuichi
Chen, Di Gao, Xinjiang Kawasaki, Ken-ichi
Chen, Dingbo Goldberg, B Kim, Dae Hwan
Chen, Frank Gu, Xiuquan Kim, Hyo-Tae
Chen, Huazhou Gu, Zhengxian Kim, Tae Wan
Chen, Jianping Guo, Fangmin Klimczak, Mariusz
Chen, Jianping Guo, Fangmin Klimczak, Mariusz
Chen, Jianxin Guo, Yubin Lai, Tianshu
Chen, Qin Gupta, Shipra Mital Lee, Byung-Uk
Chen, Shaowu Han, Min Lemmadi, F Z
Chen, Xia Han, Weihua Leutenegge, Marcel
Chen, Xiqu He, Jianjun Li, Baojun
Cheng, Cheng He, Wenqi Li, Bin
Cheng, Liang Ho, Fu Han Li, Buhong
Li, Changqing Lu, Wei Sberveglieri, Giorgio
Li, Cheng Lu, Yaodong Schule, Sebastian
Li, Cheng Lu, Yijun Seifouri, M
Li, Dongsheng Luo, Fengguang Shang, Jintang
Li, Gaoren Luo, Rong Shang, Yongjia
Li, Hongqiang Luo, Xiaobing Shao, Mingwang
Li, Li Lv, Xiaohua She, Weilong
Li, Peili Ma, Dor-Dor Shen, Guozhen
Li, Shiwei Ma, Hui Shen, Xiaokang
Li, Shuwei Ma, Renmin Shen, Yonghang
Li, Wenxue Ma, Yungui Sheng, Qiuqin
Li, Xiangyou Meng, Hongyun Shi, Sufei
Li, Xinnan Nair, M T S Shi, Wei
Li, Yingchun Nie, Liming Shirley, Eric
Li, Zesheng Niklaus, Frank Shore, K Alan
Liao, Fan Ning, Tigang Smith, Robinson
Liao, Jinkun Ning, Yongqiang Solli, Daniel
Lin, Chang-Yi Ohashi, Keishi Srivastava, Viranjay M
Lin, Gongru Oliveira, Marilia Menezes de Su, Yahui
Lin, Kun-You Ouyang, Yifang Su, Yikai
Liu, Bo Pandey, Sujata Sun, Jiaming
Liu, Bo Pandiyan, S K Sun, Junqiang
Liu, Chengyi Park, Junhee Sun, Xuhui
Liu, Deming Park, Nam-Gyu Sun, Yunan
Liu, Fei Pei, Li Taleja, Manoj Kumar
Liu, Fengqing Peng, Kuiqing Tan, Zhongwei
Liu, Hongjun Peng, Mingying Tang, Jiang
Liu, Hui Peng, Yin Tang, Yongbo
Liu, Jie Pun, Yue-Bun Tang, Yuhua
Liu, Jun Qi, Haifeng Tansu, Nelson
Liu, Liu Qiao, Yaojun Tong, Kai
Liu, Po-Tsun Qin, Yingxiong Tong, Yanhua
Liu, Qineng Qiu, Jianjun Tong, Yexiang
Liu, Sansan Qiu, Kun Tripathy, Sukanta
Liu, Yang Qiu, Min Trulsen, Karsten
Liu, Yang Qiu, Qi Tu, Guoli
Liu, Yange Rana, Farhan Ueda, Jumpei
Liu, Yidong Rao, Haibo Walther, Benny
Liu, Yong Rino, Luis Wang, Chuan
Liu, Zhaolun Ruan, Hao Wang, D N
Liu, Zhongliang Sagar, Karuna Wang, Desheng
Lou, Shitao Sahoo, Kartika Chandra Wang, Hong
Lou, Zhidong Sandel, David Wang, Jian
Lu, Guowei Saraswat, Krishna Wang, Jianyu
Wang, Jun Xiao, Longsheng Zhang, Chunmin
Wang, Li Xiao, Xiao Zhang, Cunlin
Wang, Li Xie, Erqing Zhang, Cunlin
Wang, Peng Xu, Hongyan Zhang, Douguo
Wang, Pu Xu, Jun Zhang, Meng
Wang, Sheng Xu, Kun Zhang, Min
Wang, Shouzeng Xu, Xuewu Zhang, Mingliang
Wang, Tao Xu, Yuehang Zhang, Shangjian
Wang, Tao Xue, Qiang Zhang, Weili
Wang, Wei Yang, Hongqin Zhang, Weixin
Wang, Wuyu Yang, Jianyi Zhang, Wu
Wang, Xiaoping Yang, Jun Zhang, Xiang
Wang, Xihua Yang, Yuping Zhang, Xianmin
Wang, Xinbing Yang, Zhenyu Zhang, Xingyu
Wang, Xingjun Yang, Zhi Zhang, Xinliang
Wang, Xubao Yao, Gang Zhang, Yanpeng
Wang, Yi Ye, Shiyong Zhang, Zhenxi
Wang, Yi Yi, Lilin Zhao, Kun
Wang, Yi Yi, Xinjian Zhao, Lingjuan
Wang, Yuncai Yin, Jinghua Zhao, Ming
Wang, Yuxiao Yu, Benli Zhao, Suling
Wang, Zhen Yu, Changyuan Zhao, Yanli
Wang, Zhi Yu, Guanghui Zheng, Qiguang
Wang, Zhi Yu, Jianjun Zheng, Xiaoping
Wei, Bin Yu, Jinzhong Zheng, Yunan
Wei, Qingyi Yu, Yong-Sen Zhong, Haizheng
Wei, Xunbin Yu, Yu Zhou, Guanghui
Wiik, Roeland Van Yuan, Jing Zhou, Guiyao
Wittwer, Valentin J Yuan, Shuai Zhou, Linjie
Wu, Guiling Yuan, Xiuhua Zhou, Qing
Wu, Jian Yue, Yang Zhou, Xiaoyan
Wu, Jian Zeng, Haibo Zhou, Zhiping
Wu, Xiaoming Zeng, Heping Zhu, Tao
Xia, Jinsong Zeng, Mingqiang Zhu, Xiaolei
Xia, Yuanqin Zhang, Chao Zou, Yousheng


Pubdate: 2014-06-12    Viewed: 2247