Contact us

Higher Education Press
Dr. Xiaoyan Qiao
Tel: +86-10-58556482
E-mail: qiaoxy@hep.com.cn


Shanghai Jiao Tong University
Dr. Ruiqin Liu
Tel: +86-21-62932006
E-mail: rqliu@sjtu.edu.cn

 

Dr. Xiaoqing Li

Tel: +86-21-62933795
E-mail: xiaoqingli@sjtu.edu.cn

 

Dr. Lingxiao Fu

Tel: +86-21-62933795
E-mail: hangxiao@sjtu.edu.cn

 

Dr. Xue Rui

Tel: +86-21-62933795
E-mail: ruixue0108@sjtu.edu.cn

 


Pubdate: 2014-06-12    Viewed: 7370