Contact us

Higher Education Press
Mingmin Ma
Tel: +86-10-58556536
Fax: +86-10-58556034
E-mail: mamm@hep.com.cn
Address: No. 4, Huixingdongjie, Chaoyang District, Beijing 100029, China

Huazhong University of Science and Technology
Zhen Wang, Wei Hong, Chengcheng Dong
Tel: +86-27-87793063
E-mail: foc@mail.hust.edu.cn
Address: 1037 Luoyu Road, Wuhan 430074, China
Pubdate: 2014-06-12    Viewed: 1973