Contact us

Higher Education Press
Dr. Jianjun Zhu
Tel: +86-10-58556296
Fax: +86-10-58556034
E-mail: zhujj@hep.com.cn
Address: No. 4, Huixingdongjie, Chaoyang District, Beijing 100029, China

Pubdate: 2014-01-18    Viewed: 3500