Contact us

China Agricultural University
Dr. Yunzhou Li
Tel: +86-10-62733768
Fax: +86-10-62732368
E-mail: fase@cau.edu.cn
Address: No. 2, Yuanmingyuan West Road, Haidian District, Beijing 100193, China

Higher Education Press
Dr. Jianxiang Xu
Tel: +86-10-58581062
Fax: +86-10-58556034
E-mail: xujx@hep.com.cn
Address: No. 4, Huixingdongjie, Chaoyang District, Beijing 100029, China


Pubdate: 2014-04-09    Viewed: 3988