Contact us

Higher Education Press
Dr. Beibei Liu
Tel: +86-10-58556297
Fax: +86-10-58556034
E-mail: liubb@hep.com.cn
Address: No. 4, Huixingdongjie, Chaoyang District, Beijing 100029, China
Pubdate: 2014-06-12    Viewed: 2915