Front. Energy ›› DOI: 10.3868/fie-video-005

CC@BCN@PANI core-shell nanoarrays as ultra-high cycle stability cathode for Zn-ion hybrid supercapacitors

  • {{article.zuoZheEn}}
Author information +
History +

Highlights

{{article.highlightEn}}

Abstract

{{article.abstractEn}}

Author summary

{{article.authorSummayEn}}

Keywords

Cite this video

Download citation ▾
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.titleEn}}. Front. Energy, https://doi.org/10.3868/fie-video-005
Related videos

References

References

{{article.reference}}

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyright.year}} {{article.copyright.holder}}

Linked article:

CC@BCN@PANI core-shell nanoarrays as ultra-high cycle stability cathode for Zn-ion hybrid supercapacitors

Shixian XIONG, Hongcheng KE, Lei CAO, Yu WANG, Qian ZHU, Liqin ZHONG, Lanlan FAN, Feng GU

Front. Energy. 2023, Vol.17(4): 555-566

Accesses

Citations

Recommended

/