Contact us

Higher Education Press
Dr. Xiaoyan Qiao
Tel: +86-10-58556482
E-mail: qiaoxy@hep.com.cn

Shanghai Jiao Tong University
Dr. Ruiqin Liu
Tel: +86-21-62933795
E-mail: rqliu@sjtu.edu.cn

Pubdate: 2014-01-18    Viewed: 2623