Contact us

 
XU Yang (Ph.D)
Frontiers of Education in China
Higher Education Press
Fushengdasha 1, Huixindongjie 4, Chaoyang District, Beijing 100029, China
Tel: (8610)58556461
Fax: (8610)58556517
E-­mail: xuyang@hep.com.cn
 

Pubdate: 2014-01-18    Viewed: 823