Please wait a minute...

Frontiers of Optoelectronics

Front. Optoelectron.    2016, Vol. 9 Issue (2) : 123-137     DOI: 10.1007/s12200-016-0612-5
REVIEW ARTICLE |
Frontier research of ultra-high-speed ultra-large-capacity and ultra-long-haul optical transmission
Daojun XUE1,Shaohua YU1,*(),Qi YANG1,Nan CHI2,Lan RAO3,Xiangjun XIN3,Wei LI4,Songnian FU5,Sheng CUI5,Demin LIU5,Zhuo LI6,Aijun WEN6,Chongxiu YU3,Xinmei WANG6
1. State Key Laboratory of Optical Communication Technologies and Networks, Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications, Wuhan 430074, China
2. School of Information Science and Technology, Fudan University, Shanghai 200433, China
3. State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China
4. Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
5. School of Optics and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
6. State Key Laboratory of Integrated Services Networks, Xidian University, Xi’an 710126, China