Contact us

FENG Xiaochuan
Frontiers of Law in China
Higher Education Press
Fushengdasha 1, Huixindongjie 4, Chaoyang District, Beijing 100029, China
Tel: (8610)58556405
Fax: (8610)58556517
E-­mail: fengxch@hep.com.cn


Pubdate: 2014-01-18    Viewed: 1553