Chang, Jui-te 張瑞德, Wusheng de Yaojue: Jiang Jieshi de Shicong shi yu zhanshi Zhongguo 無聲的要角:蔣介石的侍從室與戰時中國 (Silent but significant: The role of Chiang Kai-shek’s personal secretariat in wartime China)

{{article.zuoZheEn}}

PDF(205 KB)
PDF(205 KB)
Front. Hist. China ›› 2019, Vol. 14 ›› Issue (3) : 463-466. DOI: 10.3868/s020-008-019-0022-0
BOOK REVIEWS

Chang, Jui-te 張瑞德, Wusheng de Yaojue: Jiang Jieshi de Shicong shi yu zhanshi Zhongguo 無聲的要角:蔣介石的侍從室與戰時中國 (Silent but significant: The role of Chiang Kai-shek’s personal secretariat in wartime China)

  • {{article.zuoZheEn}}
Author information +
History +

Highlights

{{article.highlightEn}}

Abstract

{{article.abstractEn}}

Author summary

{{article.authorSummayEn}}

Keywords

Cite this article

Download citation ▾
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.titleEn}}. Front. Hist. China, 2019, 14(3): 463‒466 https://doi.org/10.3868/s020-008-019-0022-0

References

References

{{article.reference}}

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyright.year}} {{article.copyright.holder}}
PDF(205 KB)

Accesses

Citations

Detail

Sections
Recommended

/