Nüren de Zhongguo yiliao shi: HanTang zhijian de jiankang zhaogu yu xingbie 女人的中国医疗史——汉唐之间的健康照顾与性别. By Li Zhende 李贞德. Taibei: Sanmin shuju, 2008. 438 pp. TWD 450.

{{article.zuoZheEn}}

PDF(165 KB)
PDF(165 KB)
Front. Hist. China ›› 2009, Vol. 4 ›› Issue (1) : 149-153. DOI: 10.1007/s11462-009-0006-y
research-article

Nüren de Zhongguo yiliao shi: HanTang zhijian de jiankang zhaogu yu xingbie 女人的中国医疗史——汉唐之间的健康照顾与性别. By Li Zhende 李贞德. Taibei: Sanmin shuju, 2008. 438 pp. TWD 450.

  • {{article.zuoZheEn}}
Author information +
History +

Highlights

{{article.highlightEn}}

Abstract

{{article.abstractEn}}

Author summary

{{article.authorSummayEn}}

Keywords

Cite this article

Download citation ▾
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.titleEn}}. Front Hist Chin, 2009, 4(1): 149‒153 https://doi.org/10.1007/s11462-009-0006-y

References

References

{{article.reference}}

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyright.year}} {{article.copyright.holder}}
PDF(165 KB)

Accesses

Citations

Detail

Sections
Recommended

/