Frontiers in Biology

Contact us

Editor-in-Chief
Hongjun SONG
The Johns Hopkins University, USA
E-mail: shongju1@jhmi.edu, hongjunsong.frontiersinbiology@gmail.com

Associate Editor-in-Chief
Chen Guang YU
University of Kentucky, USA
E-mail: chen-guang.yu@uky.edu

Editorial Office

Xueli Zhang
Academic Journal Publishing Division, Higher Education Press
Floor 15, Fushengdasha, No.4 Huixindongjie, Chaoyang District
Beijing 100029, China
Tel: +86-10-58556534, Fax: +86-10-58556034
E-mail: zhangxl@hep.com.cn